Home » เงื่อนไขกติกา

เงื่อนไขกติกา

กฏกติกาบังคับใช้หลังจากที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับเรา ทุกรายการเดิมพันที่ STEP999 รับเดิมพันจะอยู่ในกฏเหล่านี้ บุคคลที่สมัครสมาชิกและเปิดบัญชีกับเราต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์

1. สมาชิกควรอ่านและศึกษา กฏ-กติกา ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจะร่วมสนุกเดิมพัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยทีมงาน STEP999 จะถือว่าท่านได้รับรู้ กฏ-กติกา ของเว็บไซต์นั้นๆที่ท่านเดิมพันโดยสมบูรณ์แล้ว

2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกกับเราแล้ว ในการร่วมสนุกเดิมพันแต่ละเว็บไซต์ท่านควรจะต้องตรวงสอบรายการการบัญชีที่ท่านเดิมพันไปแล้ว(Bet list)ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกหรือพิมพ์รายการที่ท่านเดิมพันเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยัน ในกรณีมีข้อผิดพลาด จะยึดหลักฐานนี้ในการตัดสิน

3. ทางทีมงาน STEP999 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยน แปลงใดๆ จะมีการประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ STEP999 ให้ทราบโดยทั่วกัน

4. สมาชิกทุกท่านควรจะต้องเก็บ”รหัสลับ” “username”และ”password”ของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้ “username”และ”password”ของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเดิมพันที่ถูกต้อง และ ท่านต้องรับผิดชอบในผล ของการเดิมพันนั้น(ท่านควรที่จะเปลี่ยน password ทันทีหลังจากได้รับ password จากทีมงาน STEP999)

5. ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เป็นโอนเงินผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีสมาชิกของท่านอื่น ไม่ว่ายอดเงินการโอนนั้นจะขาดหรือเกิน สมาชิกเจ้าของบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทางทีมงาน STEP999ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางทีมงาน STEP999ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่คืนทุนเครดิตของท่านตามเหตุผลที่เห็นสมควร

6. ทางทีมงาน STEP999 มีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงาน STEP999 จะขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดเงื่อนไขการตกลง ในส่วนยอดที่ยังมีการวางเงินเดิมพันอยู่ทางเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ท่านสมาชิก

7. กฏ-กติกา ที่อยู่หน้าเว็บไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ หากในกรณีที่มีความหมายคลุมเครือ จะถือใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่นๆ นั้น ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้น

8. การตัดสินของทีมงาน STEP999 ถือเป็นที่สิ้นสุด